Informácie pre kupujúcich

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti

DESIGNOVO, s.r.o.

(ďalej len ako „obchodné podmienky“)

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi stranami kúpnej zmluvy uzavretej prostredníctvom internetového obchodu www.designovo.sk.

Predávajúcim a prevádzkovateľom tohto internetového portálu je spoločnosť:

DESIGNOVO, s.r.o., 

Sídlo: Žilina, Martina Rázusa 1179/20, 010 01 Žilina
IČO: 50 285 386, DIČ: 2120268667, nie sme platca DPH.

Osoby oprávnené konať v mene spoločnosti:  Mgr. art. Monika Čákyová, konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne

Tel. č.: +421 949 559 593

Email: cakyova.monika@gmail.com, designovo.sk@gmail.com

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka č. 65483/L.

Orgán dozoru a dohľadu pre územie Slovenskej republiky: Slovenská obchodná inšpekcia, odbor ochrany spotrebiteľa a technickej kontroly výrobkov ďalej len „SOI“, so sídlom Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27.

Zodpovedné osoby a kontakt pre e- shop :

Mgr. art. Monika Čákyová

Kontakt: +421 949 559 593

Pracovná doba/Otváracie hodiny: Po-Pia: 09:00 – 17:00 h

(ďalej len „Predavajúci“)

 

Kupujúcim alebo zákazníkom sa v zmysle týchto obchodných podmienok označuje spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo spoločnosť – právnická osoba, ktorá koná v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou.

(ďalej len „Kupujúci“)

Internetový obchod obsahuje ponuku šitých ochranných rúšok, ruksakov a iného textilu a kartónových obalových materiálov (ďalej len tovar) s detailným a konkrétnym popisom jednotlivých položiek tovaru, s presným označením každej položky tovaru použitím katalógového čísla a uvedením parametrov typických pre jednotlivé kategórie tovaru.

UPOZORNENIE: Právne vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto obchodných podmienok nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov, aj osobitné ďalšie ustanovenia, predovšetkým zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je právnická osoba – spoločnosť nie sú upravené týmito obchodnými podmienkami, ale riadia sa ustanoveniami zák. č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník.

 

I. Objednanie tovaru

Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva
 1. (už zaslaním samotnej objednávky vzniká kúpna zmluva a dotyčný sa zaväzuje zaplatiť):
 • Objednanie tovaru sa uskutočňuje prostredníctvom internetovej stránky https://designovo.sk/. Tu si môže kupujúci prehliadať ponúkaný sortiment a vkladať vybraný tovar do nákupného košíka. Pred záväzným odoslaním objednávky s  povinnosťou platby je kupujúci informovaný o všetkých položkách v nákupnom košíku a celkovej hodnote objednávky vrátane dane z pridanej hodnoty, všetkých ostatných poplatkov a prípadných prepravných/expedičných nákladov.
 • Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok a ochrany osobných údajov, a že si je ich obsahu vedomý a týmto porozumel. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s obchodnými a reklamačnými podmienkami riadne oboznámiť.
 • Všetky objednávky prijaté týmto internetovým obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť od kupujúceho požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru.
 • O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou – e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý bol/nebol skladom. Pri každej položke je zobrazené, či sa tovar na sklade nachádza alebo nenachádza. Pokiaľ sa tovar na sklade dodávateľa nenachádza, budeme Vás bezodkladne (emailom alebo telefonicky) informovať o ďalšom termíne dodania.
Storno objednávky
 • Ak urobíte storno objednávky pred jej expedíciou, považujeme objednávku za zrušenú, bez účtovania akýkoľvek poplatkov. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky na telefónnom čísle uvedenom na webovej stránke spoločnosti. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, priezvisko, e-mail a číslo objednávky.

 

II. Cena

 • Pri všetkých výrobkoch je uvedená koncová cena vrátane DPH. Kupujúcemu bude tovar odoslaný v cene platnej v čase objednávky. Cena pre tovary vo výpredaji platí do vypredania zásob.
 • Ak zákazník nakúpi v hodnote nad 50 EUR vrátane DPH, nebudú mu účtované prepravné náklady. Pri objednávkach pod 50 EUR sú prepravné náklady účtované podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty, prípadne inej zásielkovej spoločnosti.

 

III. Dodacia lehota

 • Pri všetkých výrobkoch je uvedené skladové množstvo. Dodacia lehota v prípade tovaru, ktorý je na sklade je do 7 pracovných dní, od pripísania platby na účet predávajúceho. V prípade tovaru, ktorý nie je na sklade bude predávajúci informovať kupujúceho o dodacom termíne telefonicky alebo mailom. O tovar, ktorý nie je na sklade sa môže kupujúci informovať mailom alebo telefonicky o jeho prípadom naskladnení.

 

IV. Spôsob dodania tovaru

 • Tovar bude zaslaný zásielkovou službou na adresu, ktorú zákazník v objednávke vyplní ako dodaciu adresu.

 

V. Platba

 • Spôsob platby za objednaný tovar:
  • bankovým prevodným príkazom vopred na účet predávajúceho
  • platba na dobierku.

 

VI. Odstúpenie od zmluvy

 • Kupujúci ma právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od dátumu prevzatia tovaru. V takomto prípade musí zákazník zaslať tovar spolu s kópiou dokladu o kúpe a vyplneným tlačivom o odstúpení od zmluvy na adresu predávajúceho DESIGNOVO, s.r.o., Žilina, Martina Rázusa 1179/20, 010 01 Žilina. Peniaze vrátane poštovného budú vrátené na účet kupujúcemu najneskôr do 14 dní od doručenia tovaru predávajúcemu alebo od doručenia riadneho dokladu preukazujúceho a potvrdzujúceho, že tovar bol predávajúcemu riadne odoslaný. Zákazník môže tovar rozbaliť a odskúšať, ak však tento bude javiť známky používania a bude nadmieru poškodený, zákazník je zodpovedný za zníženie hodnoty tovaru a kupujúci môže požadovať náhradu vo výške nákladov potrebných na opravu alebo na jeho uvedenie do pôvodného stavu.

UPOZORNENIE: Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

UPOZORNENIE: Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ak bol objednaný tovar vyhotovený na objednávku, alebo ak bol tovar určený osobitne pre jedného zákazníka.

UPOZORNENIE: Pre odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúcich – právnických osôb – spoločností sa uplatňujú zákonné podmienky upravené zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov.

 • Ak kupujúci požaduje výmenu tovaru v takomto prípade sa postupuje rovnako, ako pri odstúpení od zmluvy. Kupujúci si následne objedná nový tovar.

 

VII. Zodpovednosť za vady, záručné podmienky a reklamácia

 • Predávajúci poskytuje záruku na všetky tovary v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky (predovšetkým v súlade so zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zák. č. 513/1991 Zb. Obchodní zákonník a  zák. č. 102/2014 Z.z., Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Záručná doba začína plynúť dňom, kedy kupujúci preberie tovar od predávajúceho. Ak pri reklamácií dôjde k výmene tovaru za nový, záručná doba začína znova plynúť dňom, kedy zákazník preberie tovar od predávajúceho. V prípade oprávnenej reklamácie predávajúci opraví alebo vymení výrobok do 30 kalendárnych dní od jeho prijatia, v opačnom prípade má kupujúci právo rozhodnúť sa, či chce odstúpiť od zmluvy a vrátiť peniaze alebo vymeniť tovar za nový. V prípade kupujúcich – podnikateľských subjektov – spoločností sa na zodpovednosť za vady tovaru a na podmienky poskytnutia záruky vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka.
 • Záruka sa vzťahuje na chyby spôsobené výrobnou chybou. Nenesieme však zodpovednosť za chyby spôsobené:
  • prirodzeným opotrebovaním,
  • mechanickým poškodením vzniknutým nevhodným a hrubým zaobchádzaním,
 • Miestom pre uplatnenie reklamácie je adresa prevádzky predávajúceho DESIGNOVO, s.r.o., Žilina, Martina Rázusa 1179/20, 010 01 Žilina. Zákazník môže doručiť reklamovaný tovar jedine spolu s kópiou dokladu o kúpe osobne alebo ho môže zaslať zásielkovou službou.

UPOZORNENIE: Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

 • Zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom akým bola vybavená jeho reklamácia alebo ak sa domnieva, že boli porušené jeho práva.
 • Ak predávajúci odmietne jeho žiadosť alebo neodpovie v lehote do 30 dní, kupujúci sa môže obrátiť na subjekt alternatívneho riešenia sporov (ďalej len ako „subjekt ARS“). Zoznam subjektov ARS je zverejnený na stránkach Ministerstva Hospodárstva SR –http://www.mhsr.sk. Sťažnosť je možné podať aj prostredníctvom on-line formulára – http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

 

VIII. Poškodenie tovaru pri preprave

 • Kupujúci by mal pri preberaní tovaru od dopravcu dôkladne skontrolovať stav zásielky. Ak je zásielka neúplná alebo poškodená, zákazník ma právo ju neprebrať. Ak aj napriek poškodeniu alebo nekompletnosti kupujúci zásielku preberie je potrebné spísať s prepravcom škodový list a oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu najneskôr do 24 hodín od doručenia zásielky. V opačnom prípade reklamácia nebude akceptovaná.

Reklamačné podmienky

 

I. Poškodenie tovaru pri preprave

 • Pri preberaní tovaru ste povinný si skontrolovať stav zásielky. V prípade, že je zásielka viditeľne poškodená môžete odmietnuť jej prevzatie. Ak poškodenie zistíte až po otvorení zásielky, ste povinný túto skutočnosť nahlásiť predávajúcemu do 24 hodín. V opačnom prípade Vám reklamácia nebude uznaná a akékoľvek neskoršie reklamácie na poškodenie tovaru počas prepravy nebudú akceptované.

 

II. Vrátenie tovaru do 14 dní

 • Tovar môžete vrátiť do 14 dní od dňa prebratia tovaru bez udania dôvodu, za predpokladu, že tovar nejaví známky používania, nie je nadmieru poškodený a vrátite nám ho v pôvodnom balení s priloženým originálom dokladu o zaplatení a formulárom o odstúpení od zmluvy na adresu:

DESIGNOVO, s.r.o., so sídlom Žilina, Martina Rázusa 1179/20, 010 01 Žilina

 • Pokiaľ bude Vami vrátený tovar nadmieru poškodený, môžeme Vám na základe dohody vrátiť peniaze o zníženú čiastku v závislosti od rozsahu poškodenia tovaru.
 • V takomto prípade sme Vám povinní vrátiť peniaze do 14 dní od riadneho odstúpenia od zmluvy. Ak tovar plne zodpovedal popisu uvedenom na internete a nebol vadný, prepravné náklady hradíte Vy.

 

III. Reklamácia tovaru v záručnej dobe

 • Záručná doba začína plynúť dňom, kedy ste prebrali od nás tovar. Ak pri reklamácií dôjde k výmene tovaru za nový, záručná doba začína plynúť znova dňom, kedy ste od nás nový tovar prebrali. V prípade oprávnenej reklamácie Vám tovar opravíme do 30 kalendárnych dní, v opačnom prípade máte právo rozhodnúť, či chcete od zmluvy odstúpiť a vrátiť peniaze alebo vymeniť tovar za nový.
 • Záruka sa vzťahuje na poruchy funkčnosti spôsobené výrobnou vadou. Nenesieme však zodpovednosť za vady spôsobené:
  • prirodzeným opotrebovaním,
  • mechanickým poškodením vzniknutým hrubým zaobchádzaním,

 

IV. Postup pri reklamácií tovaru

 • Reklamovaný výrobok nám zašlite spolu s kópiou faktúry na adresu:

DESIGNOVO, s.r.o., so sídlom Žilina, Martina Rázusa 1179/20, 010 01 Žilina

 • O priebehu reklamácie budete informovaný e-mailom.

 

V. Neoprávnená reklamácia tovaru

 • V prípade neoprávnenej reklamácie Vám budeme nútení účtovať nevyhnutné náklady vynaložené riešením tejto reklamácie.

POSTUP PRI NÁKUPE

1. Vyber si grafiku prebalu, ktorú by si chcel na svojej krabičke. / Vyber si konkrétny produkt (ruksaky, ochranné rúška so striebrom a iné).

2. Zadaj počet kusov.

3. Správne si vyber veľkosti, podľa priloženej grafiky, alebo veľkostnej tabuľky, ktorá je pri produkte (tričká).

banery_slide2.png 

 

4. Vlož do košíka  😉

5. Cena dopravy bude účtovaná v závislosti na kusy a ich finálnu váhu. Objednávka bude doručená prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskej spoločnosti. Objednávka je možná aj na DOBIERKU. Pri objednávke nad 50,00 € doprava ZADARMO.

DOPRAVA

OBJEDNÁVKA DO 10,00 € / platba dopredu bankovým prevodom: 1,30 €
/ dobierka: 3,30 €
OBJEDNÁVKA OD 10,00 DO 50,00 €
/ platba dopredu bankovým prevodom: 2,50 €
/ dobierka: 4,50 €

6. Platba je možná platobným prevodom na účet alebo dobierkou. VARIABILNÝ SYMBOL PRI ZADÁVANÍ PLATBY JE ČÍSLO OBJEDNÁVKY!

7. Tovar, ktorý je skladom, bude odoslaný až po pripísaní platby na účet a bude doručený do 7 pracovných dní. V prípade objednávky na DOBIERKU, bude odoslaný hneď po prijatí objednávky a jej zabalení. Tovar, ktorý je na objednávku, bude odoslaný  približne do 7 pracovných dní. O odoslaní objednávky budeš informovaný e-mailom.

POPIS A MATERIÁL

Dizajnový násuvný prebal na cigaretovú krabičku. Vyrobený z 300 g/m2 hladkej recyklovanej lepenky, potlačenej šmrncovnou grafikou. Obaly sú momentálne vyrobené v 4 veľkostiach: SLIM, HARD, ROUNDED a SOFT. Obaly sedia na skoro všetky štandardné krabičky.

NÁVOD NA POUŽITIE

Prebal jednoducho narovnáš a nasunieš na krabičku, alebo pri verziách SLIM, HARD, ROUNDED môžeš postupne odtrhnúť hornú časť prebalu (začiatok trhania je vyznačený na zadnej strane šípkou a textom: TU ZAČNITE TRHAŤ) a následne nasunúť na krabičku, ktorú potom pohodlne otvoríš bez vysúvania.

banery_slide3.png

Ak máš záujem mať tieto dizajnové prebaly aj vo svojom podniku, prevádzke, bare či krčmičke, neváhaj nás kontaktovať e-mailom, telefónom, či dymovými signálmi 😆  designovo@gmail.com / +421 949 559 593

V prípade záujmu, predávať vo svojej predajni naše ostatné produkty, nás neváhaj taktiež kontaktovať. ♥

Ochrana osobných údajov

 • k spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo
 • Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme
 • všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou
 • získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali
 • môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie našej e-mailovej komunikácie, a to e-mailom, písomne alebo osobne

 

I. Prevádzkovateľ internetovej stránky www.designovo.sk

DESIGNOVO, s.r.o.

sídlo: Martina Rázusa 1179/20, 010 01 Žilina

IČO: 50285386

DIČ: 2120268667

 • prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky www.designovo.sk

 

II. Účel spracúvania osobných údajov

 • účelom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy
 • účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia zákazníkov
 • účelom spracúvania osobných údajov je potvrdenie záujmu o službu alebo tovar, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty
 • účelom spracúvania osobných údajov je uplatnenie si svojich spotrebiteľských práv, ktoré mu prislúchajú (napr. právo na odstúpenie od zmluvy, právo na reklamáciu tovaru).

 

III. Zoznam spracúvaných osobných údajov

 • prevádzkovateľ spracúva Vaše kontaktné údaje na účely predzmluvných vzťahov, údaje na doručenie
 • kontaktnými údajmi sú meno, priezvisko, telefónne číslo (na účely potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom, doručenia tovaru), e-mailová adresa (na účely zaslania potvrdenia objednávky a komunikáciu so zákazníkom)
 • údaje na doručenie sú meno a priezvisko príjemcu, titul, adresa doručenia
 • IČO, ak sa jedná o spoločnosť, pre účely správneho vystavenia faktúry
 • DIČ (daňové identifikačné číslo), pre účely správneho vystavenia faktúry

 

IV. Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

 • Osobné údaje sú spracovávané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník záujmom o službu alebo tovar očakáva
 • prevádzkovateľ získava osobné údaje od zákazníkov v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a zákazníkom
 • prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu vyplývajúceho zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov
 • Váš súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov je dobrovoľný, avšak odmietnutie udelenia súhlasu Vám neumožní nakupovať cez webstránku

 

V. Zverejnenie údajov

 • prevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov – fyzických osôb nezverejňuje za žiadnych okolností

 

VI. Podmienky spracúvania

 • prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov
 • prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ
 • prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby

 

VII. Práva a povinnosti dotknutej osoby

 • zákazník prevádzkovateľa ako dotknutá osoba je povinný uviesť úplné a pravdivé údaje

 

VIII. Poučenie o právach dotknutej osoby

 • dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa kedykoľvek požiadať, aby sme Vaše osobné údaje vymazali a to bez udania dôvodu
 • kedykoľvek nás môžete požiadať o opravu alebo o doplnenie Vašich osobných údajov

 

IX. Doba uchovávania osobných údajov

 • Vaše osobné údaje uchovávame do doby kým bude spracovaná, vybavená a doručená Vaša objednávka

 

X. Poverenie na spracúvanie osobných údajov

 • Designovo môže zveriť spracovanie osobných údajov svojim obchodným partnerom v postavení sprostredkovateľa, pokiaľ je to potrebné na uskutočnenie transakcií, napríklad správa web stránky internetového obchodu, príprava tovaru, ktorý ste si objednali a jeho preprava
 • osobné údaje Užívateľov nebudú v žiadnom prípade a žiadnym spôsobom poskytované tretím osobám, okrem účelov, ktoré sú uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, čo znamená najmä, že nebudú zdieľané s inými subjektmi za účelom zasielania marketingových materiálov tretích strán
 • osobné údaje Užívateľov webstránky nebudú prenášané mimo krajín Európskej Únie

 

Cookies

 • Webstránka internetového obchodu používa „cookies“. Cookies sú malé súbory, ktoré umožňujú pomocou zariadenia používaného k prehliadaniu siete internet (napr. počítač, smartfón atd.) zapamätať si špecifické informácie, týkajúce sa používaného zariadenia.  Informácie uložené v súboroch cookies sa používajú o.i. na reklamné a štatistické účely a pre účely prispôsobenia našich webových stránok vašim individuálnym potrebám. Nastavenie cookies môžete zmeniť vo svojom internetovom prehliadači. Pokiaľ tieto  nastavenia nezmeníte, budú súbory cookies uložené do pamäte zariadenia. Zmena nastavenia súborov cookies môže obmedziť funkčnosť Webstránky.

 

Facebook plugin

 • Naše stránky obsahujú plugin k sociálnej sieti Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooku na našich stránkach je označený logom Facebooku. Tento plugin Vás priamo spojí s naším profilom na Facebooku. Facebook je potom schopný získať informáciu, že ste navštívili našu stránku zo svojej IP adresy. Pokiaľ navštevujete našu stránku a ste prihlásení na svojom profile na Facebooku, Facebook zaznamená informáciu o návšteve. Dokonca, aj keď nie ste prihlásení, Facebook môže získať informácie o IP adrese.
 • Chceme zdôrazniť, že Facebook nám neposkytuje informácie o zhromažďovaných údajoch a spôsobe ich využitia. Účel a rozsah údajov, ktoré zhromažďuje Facebook, nám nie sú známe. Pokiaľ by ste chceli získať ďalšie informácie týkajúce sa súkromia na portály Facebook, odporúčame priamy kontakt s Facebookom, alebo zoznámiť sa s politikou ochrany osobných údajov portálu na adrese: https://www.facebook.com/about/privacy/
 • Pokiaľ si neprajete, aby Facebook mohol získavať informácie ohľadne vašich návštev na našich stránkach, odporúčame vykonať predchádzajúce odhlásenie z Vášho účtu na Facebooku.

 

Prehlásenie o ochrane údajov v Google Analytics

 • Naše stránky používajú analytické mechanizmy sieťových služieb Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger používajú súbory cookies, ktoré umožňujú analýzu spôsobu používania webových stránok. Informácie zhromažďované súbormi cookies sú odovzdávané na servere Google nachádzajúce sa v USA a sú archivované.
 • Pokiaľ je funkcia anonymizácie IP adresy zapnutá počas používania našich webových stránok, Google skracuje IP adresu užívateľa. Týka sa to členských krajín Európskej Únie a členských štátov Dohody o  Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch je úplná IP adresa zasielaná na server Google v USA a tam skracovaná. Týmto spôsobom bude funkcia anonymizácie IP adresy fungovať na našich webových stránkach. Na žiadosť operátora webových stránok používa Google zhromaždené informácie na analýzu používania webových stránok, prípravu reportov ohľadne používania webových stránok a iných služieb súvisiacich s používaním internetu. IP adresa poskytnutá prehliadačom Užívateľa v rámci programu Google Analytics nie je ukladaná spolu s inými údaji Google.
 • Užívateľ môže zablokovať ukladanie súborov cookies vo webovom prehliadači. Avšak v takomto prípade úplné používanie všetkých funkcií webových stránok nebude možné. Okrem toho Užívateľ môže zablokovať ukladanie údajov zhromaždených súbormi cookies, týkajúcich sa používania webových stránok (vrátane IP adresy) a ich zasielania do Google, ako aj poskytovania týchto údajov prostredníctvom Google tak, že stiahne a nainštaluje plugin dostupný na: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Updating…
 • Žiadne produkty v košíku.